دروس ارائه به استاد

برای دروس ارائه به استاد به زودی زمان امتحان اعلام خواهد شد.


تاریخ ارسال مقاله : July 2019

شروع کلاس های ترم تابستان سال تحصیلی 97-98

ترم تابستان سال تحصیلی 97-98 از تاریخ 22 تیرماه شروع می شود.


تاریخ ارسال مقاله : July 2019

امتحان میان ترم درس کنترل پروژه

امتحان میان ترم درس کنترل پروژه در تاریخ 24 مرداد 1398 در ساعت همان کلاس درسی تشکیل می شود.


تاریخ ارسال مقاله : July 2019

امتحان میان ترم درس امنیت شبکه

امتحان میان ترم درس امنیت شبکه در تاریخ 31 مرداد 1398 در ساعت همان کلاس درسی تشکیل می شود.


تاریخ ارسال مقاله : July 2019

کلیه نمرات کارگاهی به غیر از شبکه های کامپیوتری در سایت دانشگاه ها وارد شده است.

کلیه نمرات کارگاهی به غیر از شبکه های کامپیوتری در سایت دانشگاه ها وارد شده است.


تاریخ ارسال مقاله : January 2019

ارائه شده توسط تیم digigoez